روستاما:کشاورزان یزد تفت نیر "ما هم ایرانی هستیم هم وطن: وطن ما استان یزد- دهستان سخوید http://roostama.ir 2019-10-21T11:20:06+01:00 text/html 2015-03-01T05:21:30+01:00 roostama.ir عباس زارع مشاغل در روستا ما : سخوید http://roostama.ir/post/6 <br><br><div align="center">خبرروز درسخوید&nbsp; را&nbsp; در&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/81.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="" href="http://sakhvidma.mihanblog.com/" target=""><font color="#ff6666"><b>http://sakhvidma.mihanblog.com/</b></font></a><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">&nbsp;<u><font color="#cc0000"><b><a title="" href="http://sakhvidma.mihanblog.com/" target="">سخویدخبرآنلاین &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</a> </b></font></u>&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/30.gif">کلیک کنید<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/69.gif"><br><br>و کانال تلگرامی&nbsp; @sakhvidma<br><br>تماس با&nbsp; ارسال پیام به سامانه پیام اس ام اس &nbsp;30002644443333<br><br><br><br></div><div align="center"><font color="#ff0000" size="5"><b>جشن میلاد</b></font>&nbsp;درسال<strong>&nbsp;1395</strong>&nbsp;-&nbsp;&nbsp; 23&nbsp;اردیبهشت&nbsp;95 به مرحله اجراء در خواهد آمد <a title="" href="http://yazd-sakhvid7.mihanblog.com/extrapage/jashn95" target="">اطلاع بیشتر&nbsp;کلیک کنید</a><br>و یا پائین داخل جدول مراجعه نمائید<br> <br><br></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font color="#ff6666"><b>صنایع دستی در سخوید<br><br></b></font></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><div align="center"><font size="2" style="background-color: rgb(204, 255, 255);">وجود کارگاههای سنتی آهنگری سبک قدیم در دهستان سخوید گواه این است از روزگار دوراین منطقه رونق زیادی داشته&nbsp;</font></div> <div align="center"><font style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="2">و افراد&nbsp;گرداننده کارگاه های سنتی نسل درنسل ازپداران و گذشتگان&nbsp;این حرفه را حفظ نموده اند.&nbsp;<br></font><b><font size="2">تولیداصلی : </font><font color="#ff6666"><font size="2">قند چین سنتی<br></font>&nbsp;</font></b></font><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font size="2" style="background-color: rgb(204, 255, 255);">و انواع انبر ، کج میخ ،گل میخ &gt;برروی دربهای قدیمی ،قفلهای پیچی ماسوره ای سنتی ،ساتور ، چاقو و شمشیر سنتی</font></span></span></div></span><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><b><font color="#ff6666"><a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/3375c29d7a343.jpg" target=""><img width="102" height="57" align="bottom" alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/3375c29d7a343.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></font></b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><b><font color="#ff6666"><a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/928e397235581.jpg" target=""><img width="101" height="60" align="bottom" alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/928e397235581.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></font></b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><b><font color="#ff6666"><a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/19b17cdcf4101.jpg" target=""><img width="103" height="57" align="bottom" alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/19b17cdcf4101.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></font></b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><b><font color="#ff6666"><a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/10696c76e0032.jpg" target=""><img width="101" height="56" align="bottom" alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/10696c76e0032.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"> </a></font></b></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><b><font color="#ff6666"><a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/2b8b029a3df83.jpg" target=""><img width="89" height="57" align="bottom" alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/2b8b029a3df83.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"> </a><br><br><a title="" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/353/1056406/sanat/art711.jpg" target=""><img height="358" align="bottom" style="height: 103px;" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/353/1056406/sanat/art711.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a>&nbsp; <a title="" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/353/1056406/sanat/art708.jpg" target=""><img height="356" align="bottom" style="height: 102px;" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/353/1056406/sanat/art708.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a>&nbsp; <a title="" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/353/1056406/sanat/08.jpg" target=""><img height="194" align="bottom" style="height: 103px;" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/353/1056406/sanat/08.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a>&nbsp; <br><br>&nbsp;دیگر مشاغل در روستا ما درب و پنجره سازی , نخد بریزی <br><br><a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/30407df51cb81.jpg" target=""><img width="117" height="65" align="bottom" alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/30407df51cb81.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a>&nbsp; <a title="" href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/353/1056406/sanat/01.jpg" target=""><img width="110" height="61" align="bottom" alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/353/1056406/sanat/01.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></a>&nbsp; <a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/1e99bbdfc89f1.jpg" target=""><img width="111" height="62" align="bottom" alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/1e99bbdfc89f1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0">&nbsp; </a><a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/4978b48d899d2.jpg" target=""><img width="106" height="59" align="bottom" alt="" src="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/4978b48d899d2.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><br><font color="#ff6666">اطلاع از&nbsp; مشاغل دیگر در روستا <br><br>کلیک کنید بزودی</font></a><br><br><a title="" href="http://www.roobinaserver.ir/up/uploads/2b8b029a3df83.jpg" target=""></a></font></b></font></span></span></div> text/html 2015-03-01T05:19:57+01:00 roostama.ir عباس زارع دهستان سخوید http://roostama.ir/post/5 <span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"> <div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"> <div align="center"> <blockquote><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br>]<font size="3"><b><font color="#ff0000"><font color="#cc33cc"><font color="#3333ff">"اطلاعات کلیدی کل دهستان (روستاما)</font></font></font></b></font></font><br></blockquote><b><font color="#ff0000"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"><font color="#3333ff">1</font> موقعیبت جغرافیائی <strong>دهستان سخوید</strong> <br><font color="#3366ff">روستاما ا</font></font></font></font></b><font size="3"><font color="#3366ff"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ز توابع :بخش نیر ،شهرستان تفت فاصله 55km،مرکز شهرستان و در ضلع جنوب استان یزد&nbsp; و رشته کوه شیرکوه&nbsp;واقع شده فاصله مرکز استان 75 km میباشد.<br>این دهستان از سه طرف با کوه احاطه شده :شمال ،غرب، شرق وجنوب نیز دشت وبه بخش گاریزات میباشد.<br>&nbsp;در ضمن همسایگان بعد از مانع طبیعی کوه شمال :سانیج و ده بالا- شرق: شهر نیر -غرب :دهستان بنادکوک دیزه -جنوب :فخر آباد میباشد.<br><br></font></font></font><div align="right"><font size="3"><font color="#3366ff">اسامی روستاهای دهستان <font color="#FF0000"><b>سخوبد</b></font> که دارای شورا و دهیاری می باشند:<br><font size="1" color="#ff0000">روستا دارای وبلاگ روی آن کلیک کنید</font><br></font><font color="#ff0000"><b><font color="#009900">1 <a title="" href="http://yazd-sakhvid2.mihanblog.com/" target=""><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);">محله بغل&nbsp;&nbsp;</span></a><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8 باغبید </font><font color="#009900"><br>2 مزرعه علی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9&nbsp; قلندری&nbsp; <br>3 کربلای علی (کلبعلی)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 محمود آباد<br>4 موروک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11&nbsp; مزرعه خسرو&nbsp; <br>5 خسکک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12&nbsp; استریج&nbsp;&nbsp; <br>6 راستی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13 حسین آباد (: موقعیّت&nbsp;جنوب نیر)<br>7&nbsp; توده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 حاجی آباد </font><br></b></font></font><br></div><font size="3"><font color="#3366ff"><br></font><font style="background-color: rgb(255, 204, 153);">موقعیت جغرافیائی </font></font><font style="background-color: rgb(255, 255, 153);" size="2">طول</font><font style="background-color: rgb(255, 255, 153);" size="2"> : 54.0567684173584 &nbsp; و عرض :&nbsp;&nbsp; 31.504251332441004<br><font style="background-color: rgb(153, 255, 153);">کلیک مشاهده روی نقشه </font></font><a title="" href="https://maps.google.com/maps?q=سخوید+محله+بغل&amp;hl=en&amp;ie=UTF8&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=36.315864,86.044922&amp;hnear=Mahaleh+Baqal,+Yazd,+Iran&amp;t=m&amp;z=15" target=""><font style="background-color: rgb(153, 255, 153);" size="2"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/78.gif"></font></a><br></div> <p align="center"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3" color="#006600">بخاطر قرار گرفتن در دل کوه و قرار داشتن ضلع جنوب دشت ودارای دید باز :به این دلیل در زمستان درحین که بیشترین جذب وتابش نور خورشید را دارد بدلیل محاصره سه طرف کوه از وزش شدید بادهای سردی زا جلوگیری میشود و اگر هوا نیز سرد باشد سردی همچنان مناطق کبیری خشک و شدتش کم مباشد .</font></p> <p align="center"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3" color="#006600">ودر فصل تابستان نیز به همین دلیل جغرافیائی ذکر شده :هرگز وزش باد سرعت بالا اتفاق نمی افتد .</font></p> <p align="center"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3" color="#006600">ودیگر به دلیل قرار گرفتن دهستان درشیب تمام مناطق به یکدیگر دید کافی دارند و هنگام مراجعه به فضای باز مثل بالکن خانه و غیره با مشاهده باغات و مناظر زیبای سبز روستا از هر نقطه قابل مشاهده وزیبائی خاص را داراست که قابل توصیف است . <br></font></p> <p align="center"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3" color="#006600">به دلایل فوق دارای فضایی بکر و هوای معتدل کوهستانی منحصر به فرد میباشد.</font></p> <p align="center"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3" color="#006600">توجه :خواننده محترم باید بیائید واز نزدیک مشاهده نمائید تا باور کنید .<br></font></p> <div align="center"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"><b><font color="#ff0000"><font color="#3333ff">2</font> تاریخچه دهستان سخوید</font></b></font><br></font><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3">قدمت این منطقه به بیش از 1500 سال تخمین زده و قبل ظهور دین اسلام در ایران برمیگردد. <br>اهالی اولیه این منطقه قبلا زرتشتی بوده اند.<br>&nbsp;</font><font size="3">که هنوز هم اثار دخمه ها و آتشکده های&nbsp; آنان باقی است</font></font><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3"> .<br>به دلیل سیلهای ویرانگری که در این منطقه رخ داده است آثارقدیم ازبین رفته اهالی مجبور به ترک این منطقه شده اند. <br>با کوچ این اهالی به مناطق مجاور برای سالیانی بدون سکنه باقی می ماند</font><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"> و بیشتر این اهالی قدیم در کوه هپایه ها زندگی می کردند،بنابر شواهد پیدا شدن اشیاء دردل کوهها و مناطق دیگر گواه این مسئله میباشد که قدیم مردم دراین مناطق ساکن بوده و همچنین این منطقه درمسیر عبور کاروانهای پیاده از روزگار&nbsp;دور از سرزمین فارس به یزدو مشهد نیز بوده .<br>که گواه این مسئله اشیاء ای که در زمانهای دور کاروانها از ترس دزدان ویا خود دزدان اشیاء خود را درکوهها پنهان می نمودند که بعد خودشان موفق به بیرون آوردن از زیر خاک نمیشدند.شایعات بین مردم نیز رواج دارد.&nbsp;<br></font><font size="3">&nbsp;وحال حاضر اکثر مردم این دهستان (سخوید ) به شغل کشاورزی و دامپروری مشغول می باشند.</font></font></div> <div align="center"><font size="3"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong>آثار تاریخی نیز دراین منطقه وجود دارد</strong> ،</font></font></div> <div align="center"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3">یک مورد آن قلعه در روستای مشعلزار میباشد که به حال خود رها شده و درحال ازبین رفتن است </font></div> <div align="center"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3">و گویا میراث فرهنگی از وجود این قلعه خبری ندارد.<br>ومورد دیگر قلعه معروف قلعه کهنه مجاور امامزاده سیدجلاالدین ویا میدان نقل برداری فعلی سخوید.<br>&nbsp;تا قبل از سال 1350 تقریبا وجود داشته که کم کم تخریب و هیچ آثاری ازآن وجود نداردحال حاضر و شایعات که درقدیم اشیائی نیز درمحل نیز پیدا نمودند .<br><font size="1">کلیک</font><br><a title="" href="http://www.aparat.com/video/video/listuser/view/list/dashboard/yes/username/azsayazd" target="">وجهت تماشای فیلهای کانال :مناسبتهای&nbsp; شاد،اعیاد،مذهبی</a><br></font><font size="5" color="#ff0000"><b><br><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">((توجه))</font></b></font><br><font size="3"><b><font color="#ff0000"><font color="#cc33cc"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">جهت مشاهده سایر وبلاگها از دهستان سخوید <br></font></font></font></b></font></div> <div align="center"><font size="3"><b><font color="#ff0000"><font color="#cc33cc"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">واطلاعات بیشتر</font></font></font></b></font></div> <div align="center"><font size="3"><b><font color="#ff0000"><font color="#cc33cc"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">به جدول زیر مراجعه ، انتخاب وکلیک نمائید.</font><br></font></font></b></font></div> <div align="center"><font size="3"><font color="#ff0000"><font color="#cc33cc"><br></font></font></font><strong><font size="5" color="#990000">جدول<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"></font></strong><br></div> <div align="center"> <table style="border: 2px solid rgb(51, 51, 255); width: 90%; color: rgb(204, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; border-collapse: collapse; background-color: rgb(153, 255, 153);" cellspacing="3" cellpadding="10" align="middle"> <tbody> <tr> <td style="border: 2px solid rgb(51, 51, 255); width: 22.5%; border-collapse: collapse;"><a title="" href="http://yazd-sakhvid2.mihanblog.com/" target="">&nbsp;<font size="4"><b>روستاما: محله بغل</b></font></a></td> <td style="border: 2px solid rgb(51, 51, 255); width: 22.5%; border-collapse: collapse;"><a title="" href="http://yazd-sakhvid4.mihanblog.com/" target=""><font size="4"><b>حسینیه قمر بنی هاشم </b></font></a></td> <td style="border: 2px solid rgb(51, 51, 255); width: 22.5%; border-collapse: collapse;"><font size="4"><b>&nbsp;</b></font><a title="" href="http://yazd-sakhvid6.mihanblog.com/" target=""><font size="4"><b>شورا ودهیاری محله بغل</b></font></a></td> <td style="border: 2px solid rgb(51, 51, 255); width: 22.5%; border-collapse: collapse;"><a href="http://jashnmilad.mihanblog.com/" target="" title=""><font size="2" color="#cc0000"><b><font color="#cc0000"><b><font color="#cc0000"><b><font color="#cc0000"><b>اطلاع ازمناسبتهای شاد : <br><font size="1">جشنهای مذهبی (اعیاد)</font><br></b></font></b></font></b></font></b></font></a><a href="http://jashnmilad.mihanblog.com/" target="" title=""><font size="2" color="#cc0000"><b><font color="#cc0000"><b><font color="#cc0000"><b><font color="#cc0000"><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);"></span></font></b></font></b></font></b></font></a></td></tr> <tr> <td style="border: 2px solid rgb(51, 51, 255); width: 22.5%; border-collapse: collapse;"><a title="" href="http://yazd-taft-sakhvid.mihanblog.com/" target=""><font size="4"><b>امامزاده سید جلاالدین </b></font></a></td> <td style="border: 2px solid rgb(51, 51, 255); width: 22.5%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<a title="" href="http://yazd-sakhvid-amam-j.mihanblog.com/" target=""><font size="4"><b>ا</b><b>مام جمعه ما</b></font></a><font size="4"><b> </b></font></td> <td style="border: 2px solid rgb(51, 51, 255); width: 22.5%; border-collapse: collapse;"><a title="" href="http://yazd-sakhvid5.mihanblog.com/" target="">&nbsp;<font size="4"><b>هیأت محبان اهل بیت</b></font></a></td> <td style="border: 2px solid rgb(51, 51, 255); width: 22.5%; border-collapse: collapse;"><a title="" href="http://behdashtkhaneh.mihanblog.com/" target=""><font size="3"><b>خانه بهداشت نشاط سلامتی ما&nbsp;</b></font> </a></td></tr> <tr> <td style="border: 2px solid rgb(51, 51, 255); width: 22.5%; border-collapse: collapse;"><font size="1">&nbsp;شادروان:حجت الاسلام والمسلمین<b><font size="4"> </font></b></font><a title="" href="http://sydahmadziyaie.mihanblog.com/" target=""><b><font size="4">سید احمد ضیائی</font></b></a></td> <td style="border: 2px solid rgb(51, 51, 255); width: 22.5%; border-collapse: collapse;"><font size="4"><b>&nbsp;</b>روستا ما:<b> </b></font><a title="" href="http://morok.mihanblog.com/" target=""><font size="4"><b>موروک</b></font></a></td> <td style="border: 2px solid rgb(51, 51, 255); width: 22.5%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<a title="" href="http://yazd-sakhvid3.mihanblog.com/" target=""><b>ایّام <font size="5">محرم</font> در سخوید</b></a></td> <td style="border: 2px solid rgb(51, 51, 255); width: 22.5%; border-collapse: collapse;"><a title="" href="http://ramazan-.mihanblog.com/" target="">&nbsp;<strong><strong>ماه رمضان در سخوید عید فطر<br></strong></strong></a></td></tr> <tr> <td style="border: 2px solid rgb(51, 51, 255); width: 22.5%; border-collapse: collapse;"> <p><br><font face="times new roman,times,serif"><b><a title="" href="http://mohebban-ahle-bayt.salehin.ir/" target="">شجره طیبه صالحین1</a></b><a title="" href="http://mohebban-ahle-bayt.salehin.ir/" target=""> </a></font></p> <p><font face="Times New Roman"><strong><a title="" href="http://halqehsalhin.mihanblog.com/" target=""><font size="4" face="Times New Roman"><strong>حلقه: محبان اهل بیت</strong></font></a></strong></font>2 <br></p></td> <td style="border: 2px solid rgb(51, 51, 255); width: 22.5%; border-collapse: collapse;"><strong><a title="" href="http://roosta.mahdiblog.com/" target=""><strong><font style="background-color: rgb(153, 255, 153);">مهدی بلاگ(مهدویت</font></strong></a></strong><font style="background-color: rgb(153, 255, 153);">)</font></td> <td style="border: 2px solid rgb(51, 51, 255); width: 22.5%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<strong><a title="" href="http://barf-pist.mihanblog.com/" target=""><strong>زمستان و برف</strong></a></strong></td> <td style="border: 2px solid rgb(51, 51, 255); width: 22.5%; border-collapse: collapse;"> <div align="center"><font color="#ff0000"><b><a title="" href="http://www.aparat.com/name/azsayazd/مناسبتهای_:_شاد_،اعیاد،_مذهبی" target=""><font color="#ff0000"><b>ویدئو <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif" width="27" height="26"></b></font></a></b></font></div><font color="#ff0000"><font color="#ff0000"><a title="" href="http://www.aparat.com/name/azsayazd/مناسبتهای_:_شاد_،اعیاد،_مذهبی" target="">&nbsp;کانال مناسبتهای شاد،اعیاد ،مذهبی</a></font><a title="" href="http://www.aparat.com/name/azsayazd/مناسبتهای_:_شاد_،اعیاد،_مذهبی" target=""> </a></font></td></tr> <tr> <td style="border: 2px solid rgb(51, 51, 255); width: 22.5%; border-collapse: collapse;"><b><a href="http://shhid.mihanblog.com/" target="" title="">&nbsp;اطلاع از شهداء سخوید</a></b></td> <td style="border: 2px solid rgb(51, 51, 255); width: 22.5%; border-collapse: collapse;"><a title="" href="http://nesht-slamati.mihanblog.com/" target=""><font color="#FF6600"><b>ایران</b></font><b><font size="1"><font color="#FF6600"> </font><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);">نشاط سلامتی</span></font></b></a></td> <td style="border: 2px solid rgb(51, 51, 255); width: 22.5%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<a href="http://qadir-ali.mihanblog.com/" target="" title="">جشن عید غدیر خم <br>سال 1395</a></td> <td style="border: 2px solid rgb(51, 51, 255); width: 22.5%; border-collapse: collapse;"><font size="1">&nbsp;دزیافت اطلاع روزانه سخوید<br>از طریق کانال تلگرام و سروش<b><br>@sakhvidma</b><br></font><br></td></tr> <tr> <td style="border: 2px solid rgb(51, 51, 255); width: 22.5%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 2px solid rgb(51, 51, 255); width: 22.5%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 2px solid rgb(51, 51, 255); width: 22.5%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 2px solid rgb(51, 51, 255); width: 22.5%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div> <div align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div> <div align="center"><br>جهت عضو در کانال تلگرامی : (( نشاط سلامتی )) <br>جهت دریافت پیامهای بهداشتی سلامتی کافیست <br>بعد نصب برنامه تلگرام برگوشی با سیستم عامل اندرود <br>&nbsp;ویا پس نصب برنامه تلگرام روی رایانه&nbsp; :کلیک کنید<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><br><br><font size="4" color="#ff0000"><b><a title="" href="https://telegram.me/iranns" target="">https://telegram.me/iranns</a></b></font><a title="" href="https://telegram.me/iranns" target=""><br></a><br><br><br><br><br></div> <div align="center"> <table style="border: 1px solid rgb(51, 0, 153); color: rgb(255, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(153, 255, 153);" width="269" height="49" cellspacing="1" cellpadding="1"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(51, 0, 153); width: 40%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="4"><b>سخوید: تولیدات کشاورزی</b></font><br></td></tr></tbody></table></div> <div align="center"><br></div> <h1 align="center"><font size="3" color="#cc0000"><font color="#3333ff">3</font> محصولات محلی اصلی وغیر </font></h1> <div align="center"> <table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 90%; color: rgb(255, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; border-collapse: collapse; background-color: rgb(255, 255, 204);" cellspacing="1" cellpadding="1" align="absMiddle"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;"><font size="3"><b>&nbsp;</b>شلغم </font></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><font size="3"><font size="3"> </font></font></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;"><font size="3">بادام</font></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"> توت معمولی<br></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3">کدو آشی</font></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><font size="3"><font size="3">گندم <br></font></font></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;&nbsp;<font size="3">گردو </font></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;شا توت <br></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3">کدوحلوائی </font></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3">جو</font></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3">&nbsp;<font size="3">زردآلو</font></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;گلابی <br></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3">کدو: تنبل</font><font size="3"> </font></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3">عدس </font></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3">آلوچه</font></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">فندق<br></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="2">تخمه آفتابگردان </font></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;&nbsp;<font size="3">نخد</font></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3">انواع آلو</font></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;به <br></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;"><font size="3">سیب زمینی</font></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;&nbsp;<font size="3"><font size="3">لوبیا </font></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;"><br></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3">آلوبالو </font><br></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><font size="2">گل محمدی</font></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><font size="3">خیار سبز </font></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3">ماش </font></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3">گیلاس</font></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;&nbsp;<font size="3">لوبیا سبز</font></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;"><font size="3">سنجد</font></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3">سیب درختی</font><font size="3"><font size="3"> </font></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); width: 15%; border-collapse: collapse;"><br></td></tr></tbody></table></div> <div align="center"></div> <p align="center"><strong><font size="3">و ...نمایی از دهستان سخوید<br></font></strong></p> <div align="center"><br><br></div> <h1 align="center"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5"><font color="#3333ff">4</font> گیاهان <span style="color: rgb(255, 0, 0);">داروئی</span> دراین روستا وتوابع آن میرویند</font> </font></h1> <div align="center"><br></div> <div align="center"> <table style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 100%; color: rgb(51, 102, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; border-collapse: collapse;" cellspacing="1" cellpadding="1"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;"><b>&nbsp;<font color="#000099">1</font></b> <font size="3"><strong><span style="color: rgb(102, 0, 255);">گل بومادرون <br></span></strong></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="color: rgb(102, 0, 255);"> <font color="#330033">2</font>-<font size="3">پودونه کوهی </font></span></strong></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><strong><font color="#330033">3</font> درندبانه ترکی <br></strong></font></td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><strong>&nbsp; <font color="#330033">4</font> گل خبّاسی(خواصی) </strong></font><a title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1378027321971.jpg" target=""><span style="background-color: rgb(153, 255, 153);">تصویر</span></a></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="color: rgb(102, 0, 255);"> <font color="#000066">5</font> &nbsp; علف اربه</span></strong><span style="color: rgb(102, 0, 255);">(گوش گربه)</span><strong><span style="color: rgb(102, 0, 255);"><br></span></strong></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="color: rgb(102, 0, 255);"> <font color="#000066">6</font> </span></strong></font><a title="" href="http://img.irna.ir/1390/13900308/30408479/T30408479-1306227.jpg" target="">خاک شیر</a></td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="color: rgb(102, 0, 255);"><font color="#000066">7</font> متک (شیرین بیان) </span></strong></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="color: rgb(102, 0, 255);"><font color="#000066">8</font> شاطره</span></strong></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="color: rgb(102, 0, 255);">9 خارخشک</span></strong></font></td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="color: rgb(102, 0, 255);"><font color="#663366">9</font> خارخشک</span></strong></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="color: rgb(102, 0, 255);"><font color="#330033">11</font> اٌستاقدوس</span></strong></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="color: rgb(102, 0, 255);"><font color="#330033">12</font>پودونه کوهی</span></strong></font></td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="color: rgb(102, 0, 255);"><font color="#330033">13</font> گون (محصول آن کتیرا)</span></strong></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="color: rgb(102, 0, 255);"><font color="#330033">14</font> ری باس</span></strong></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="color: rgb(102, 0, 255);"><font color="#330033">15 </font></span></strong></font><a title="" href="http://www.tebyan-babol.ir/userdata/picture/zereshk02.jpg" target="">زرشک</a></td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="color: rgb(102, 0, 255);"><font color="#330033">16</font><a title="" href="http://www.masterchefmag.com/Portals/0/list/wt_plantain1.jpg" target="">پیازک کوهی</a></span></strong></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="color: rgb(102, 0, 255);"><font color="#330033">17</font> بادام کوهی</span></strong></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="color: rgb(102, 0, 255);"><font color="#330033">18 </font>تلخ خونی</span></strong></font></td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="color: rgb(102, 0, 255);"><font color="#330033">19</font> گردنخد کوهی</span></strong></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<b><font size="3"><font color="#000066">20</font> گل ذولف عروس</font></b><br></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;"><b><font size="3"><font color="#000066">21&nbsp;</font> گل ختمی</font></b><br></td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<b><font size="3"><font color="#000066">22&nbsp;</font> گل زوفا</font></b><br></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<b><font size="3"><font color="#000066">23&nbsp; </font><font size="2">گل زرد پنج پر</font></font></b><br></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<b><font size="3"><font color="#000066">24 انگور توره</font></font></b><br></td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="2"><b><font color="#330099">25 </font>کاسنی</b></font><br></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<b><font size="2"><font color="#330099">26</font> رازیانه</font></b><br></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<b><font color="#000066">27 </font><font size="3">پنیرک </font></b></td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font color="#330000">28&nbsp;</font> کدو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1378027322182.jpg" target="">تصویرنوع داربندی<br></a></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 33.33%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div> <div align="center"></div><font size="3"><strong><span style="color: rgb(102, 0, 255);"> <div align="center">&nbsp;</div> <div align="center">&nbsp;</div></span></strong></font> <div align="center"><font size="3"><strong>نمونه گل خواصی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و کدو برروی داربند <br></strong></font><br><img alt="" src="http://www.gilupload.ir/uploads/1378027321971.jpg" width="221" hspace="0" height="170" border="0" align="middle"><font size="3"><strong><span style="color: rgb(102, 0, 255);"> </span></strong></font><img alt="" src="http://www.gilupload.ir/uploads/1378027322182.jpg" width="221" hspace="0" height="166" border="0" align="middle"><br><font size="3"><strong><span style="color: rgb(102, 0, 255);">ودیگر گیاهان که میرویند دراطراف این روستا تنوع زیاد دارد درفرصتی دیگربه اطلاع شما خوانندگان عزیزخواهم رساندبا تشکر ازتوجه شما </span></strong></font></div> <div align="center"><br><br><font size="4" color="#ff0000">انواع گونه های جانوری&nbsp; که در این دهستان یافت می شوند </font><br></div> <div align="center"> <table style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 16px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);" width="610" height="242" cellspacing="1" cellpadding="1"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;"><font color="#ff0000">&nbsp;<font size="3"> گوشت خوار</font></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;"><font color="#ff0000">&nbsp; علف خوار</font></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;"><font color="#ff0000">&nbsp;خزندگان <br></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font color="#cc0000">پرندگان</font></td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<a title="" href="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1391/9/9/127034_264.jpg" target="">یوز پلنگ </a></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;سیخور </td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<a title="" href="http://parsijoo.ir/ImageView.pj?id=55221320626231&amp;q=مار" target="">مار </a></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<a title="" href="http://arsh.lmo.ir/wp-content/uploads/2012/07/fun567.jpg" target="">گنجشک</a></td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<a title="" href="http://img.irna.ir/1390/13901007/30735507/T30735507-2119077.jpg" target=""> گرگ </a></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<a title="" href="http://parsijoo.ir/ImageView.pj?id=3544955463193278520&amp;q=جوجه+تیغی" target="">جوجه تیغی</a> </td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<a title="" href="http://parsijoo.ir/ImageView.pj?id=16098174006931512&amp;q=مارمولک" target="">مارمولک </a></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;قناری</td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<a title="" href="http://parsine.com/files/fa/news/1389/3/23/16668_791.jpg" target=""> شغال</a> </td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp; <a title="" href="http://parsijoo.ir/ImageView.pj?id=3544387015631385400&amp;q=لاک+پشت" target="">لاک پشت </a></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;رب (آفتاب پرست )<br></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;بلبل</td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<a title="" href="http://img.irna.ir/1390/13900116/30322609/T30322609-1124473.jpg" target="">روباه</a></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp; <a title="" href="http://parsijoo.ir/ImageView.pj?id=3544391400759374647&amp;q=آهو" target="">آهو</a></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<a title="" href="http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1387/10/23/100896214950.jpg" target="">کلاغ </a></td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;سگ تور<br></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;"><a title="" href="http://parsijoo.ir/ImageView.pj?id=58489673560625&amp;q=بزکوهی" target="">&nbsp; بزکوهی</a></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<a title="" href="http://parsijoo.ir/ImageView.pj?id=56282210908216&amp;q=پرستو" target="">پرستو</a></td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<a title="" href="http://seirnews.com/files/fa/news/1391/11/27/2008_969.jpg" target="">کَفتار</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;قوچ کوهی<br></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<a title="" href="http://parsijoo.ir/ImageView.pj?id=60710288634932&amp;q=هدهد" target="">هدهد</a></td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<a title="" href="http://www.shafaf.ir/files/fa/news/1391/1/18/37993_162.jpg" target="">سگ </a></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<a title="" href="http://parsijoo.ir/ImageView.pj?id=14977788754081843&amp;q=کبک" target="">کبک</a></td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<a title="" href="http://parsijoo.ir/ImageView.pj?id=15822213734282552&amp;q=گربه" target="">گربه</a></td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(153, 0, 0); width: 25%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div> <div align="center"><br><a title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1423684434141.jpg" target=""><font size="4">کلیک : نمای سخوید و امامزاده سید جلال الدین در فصل زمستا</font>ن</a><br><br><a title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1423684434141.jpg" target=""><img style="width: 257px; height: 173px;" alt="" src="http://www.gilupload.ir/uploads/1423684434141.jpg" width="4266" hspace="0" height="2675" border="0" align="bottom"></a>&nbsp;<br><br></div> <div align="center"> <table style="border: 1px solid rgb(255, 204, 255); color: rgb(255, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(153, 255, 255);" width="198" height="23" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(255, 204, 255); width: 100%; border-collapse: collapse;"><font size="3"><b>&nbsp;سخوی و صنایع دستی </b></font><br></td></tr></tbody></table></div></span><font style="background-color: rgb(153, 255, 153);"><b>مرد کشاورز&nbsp; هم به دیار باقی رفت</b>&nbsp; </font><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"> <div align="center"><font style="background-color: rgb(153, 255, 153);">در عرصه های هنری و انواع&nbsp; مشاغل از افراد بنام که واقعأ مخلصانه در عرصه حرفه خویش تلاش نموده تجلیل می گردد.</font></div> <div align="center"><font style="background-color: rgb(153, 255, 153);">ولی در عرصه کشاورزی کسانی درتولید طعام کوشا بوده اند هرگز یاد ی هم نمی شود ؟<br></font></div> <div align="right"><font style="background-color: rgb(153, 255, 153);">فعالیتهای کشاورز سخت کوش نامدار :<br>معروف به کل علی(کربلائی علی) ازقدیم اللخصوص در منطقه شمیل از توابع حاج آباد بندرعباس به این نام ایشان می شناسند.<br>&nbsp;در ضمن ایشان در آن منطقه حدود سالهای 1354 به بعدبنیانگذار کشاورزی مدرن نایلونی (که امروز بعنوان گلخانه ای) و صنعتی در آن منطقه بوده است&nbsp; و طی ساهای متوالی در فصل زمستان از یزد مهاجرت می نمود (از آبان ماه تا اریبهشت سال بعد ) در آن منطقه چاه کشاورزی اجاره می نمود و به تولید محصولات : گندم ،خیار سبز ،هندوانه ، سیب زمینی ،خربزه و ..مینمود و با زحمات ایشان و گروه همراه وی و دیگر گروهائی که ایشان مشوق و راهنماء استاد آنان بود محصولات تولیدی را به تمام شهرهای ایران در بهار هر سال زودتر از موعد مقرر فصل هر میوه ارسال می نمودند.<br>و دیگر فعالیتهای ایشان نیز در اقامتگاه دائمی ایشان کشاورزی و دامداری (دهستان سخوید روستای محله بغل ) تولیدات اصلی گردو و بادام بود .</font><br><br></div> <div align="center"><font color="#cc0000">تصویر حاج علی زارع مرد کشاورز سخت کوش سخوید<br>&nbsp;که 1391/9/23 بعد عمل جراحی&nbsp;قلب باز&nbsp;توسط دکتر فروزان نیا در بیمارستان افشار یزد<br></font><br><img alt="" src="http://www.akserver.ir/uploads/akserver.ir_13854780611.jpg" hspace="0" border="0" align="middle"><br><font color="#cc0000">برحمت ایزدی برفت روحش شاد و یادش گرامی باد</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif"><br><br><br><br><br><br><strong><font color="#cc0000">ارتباط بامدیر وبلاگ از طریق ایمیل:azsayazd@mihanmail.ir<br></font></strong><br>تلگرام @iranns1<br><b>ضمن تشکر و خوش آمد گوئی : <br>جهت اطلاع بیشتر دهستان سخویدبه جدول بالا همین کادر&nbsp; </b><a title="" href="http://azsa4340.blogfa.com/" target=""></a><b>مراجعه کنید </b><br><br><font color="#ff0000">ادامه مطلب&nbsp;همایش پیاده روی</font>&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/86.gif"></div></span></div></span> text/html 2012-09-27T18:08:46+01:00 roostama.ir عباس زارع تصاویر از دهستان سخوید http://roostama.ir/post/3 <div align="center"><br>&nbsp;</div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="center">برگ ریزان درختان گردو فصل پائیز درماه آبان 1391 مزرعه محمود حسین از دهستان سخوید<br></div> <p align="center">&nbsp;</p> <div align="right"><br></div> <div align="center">فصل پائیز سخوید<br></div> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center">درخت گردو مزرعه محمودحسین سخوید</p> <p align="center"><a href="http://www.niloblog.com/allup/images/mzml9xgvlt56unoj9b5.jpg" target="" title=""><img alt="" src="http://www.niloblog.com/allup/images/mzml9xgvlt56unoj9b5.jpg" align="bottom" border="0" height="152" hspace="0" width="212"></a></p> <p align="center"><font color="#3333ff">نمای دهستان سخوید از روستای محله بغل</font><br></p> <div align="center">&nbsp;</div> <div align="center"><br>&nbsp;نمای راه اصلی کنارگذر از روستای محله بغل <br><br></div> <div align="center">&nbsp;اطلاعات بیشتر از &nbsp;&nbsp; <a title="" href="http://azsa4340.blogfa.com/" target="">سخوید کلیک کنید</a><br><br><br><b>درضمن جهت مشاهده تصاویربیشتر&nbsp; تهیه شده <br>در رشته کوه شیر کوه محدوده سخوید :دره نازی ،لای دولهگاه و لای نی زار <font size="4"><a title="" href="http://ww1.mehr.ir/Default.aspx?PageName=Contentdetails&amp;Language=1&amp;id=60444" target=""><b>کلیک کنید</b></a></font></b></div> text/html 2012-09-20T12:53:52+01:00 roostama.ir عباس زارع اسامی روستاهای دهستان سخوید http://roostama.ir/post/2 <div align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span><br> <table style="border: 1px solid rgb(153, 255, 255); color: rgb(255, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(153, 255, 153);" cellpadding="1" cellspacing="1" height="65" width="528"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(153, 255, 255); width: 50%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<br> <div align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="4"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="4"><b>دهستان سخوید:</b> شامل </font><font size="4"><b>31</b> روستا&nbsp; سکنه دار میباشد به شرح ذیل : </font></span>وهمچنین حدود 190 مزرعه میباشد</font></span><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></div></td></tr></tbody></table><br></div> <div style="text-align: right;" align="center"> <div><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span> <div><b><font size="3"><font color="#ff0000"><font color="#cc33cc"><font color="#000066" size="1">جهت مشاهده فیلمهای جشن میلاد در سخوید</font> </font></font></font><span style="background-color: rgb(153, 255, 153);"><a title="" href="http://jashnmilad.mihanblog.com/" target="">کلیک کنید</a></span></b></div><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 51, 51);"><b><br><font size="3">روستای <font color="#3333ff">بیشتر از 20</font>خانوارو <font color="#33cc00">دارای <span style="background-color: rgb(255, 204, 153);">شورا ودهیاری</span></font> </font></b></span></span><a title="" href="http://www.roshangari.ir/index.php?option=com_jvideodirect&amp;task=userpanel&amp;t=playVideo&amp;v=Ye9URMf1VJAJe&amp;format=raw&amp;height=537&amp;width=640&amp;Itemid=14" target=""><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 51, 51);"></span></span><font size="3">مصوب <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 51, 51);"><b><font color="#cc0000"><font color="#33cc00">&gt;</font></font></b></span></span></font></a><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 51, 51);"></span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 51, 51);"><font size="3"><b><font color="#cc0000">&nbsp;</font>&nbsp;</b> </font></span></span> <div><font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 51, 51);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><br></font></div><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 51, 51);"></span></span></div> <div style="text-align: right; direction: rtl;"> <div><font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 51, 51);"><b>&nbsp;روستای <font color="#3333ff">کمتراز</font></b></span></span><b><span style="color: rgb(0, 51, 51);"><font color="#3333ff"> 20</font>خانوار و<font color="#3333ff"> فاقد شورا و دهیاری </font><font color="#3333ff">&lt;</font></span></b></font><br><b><span style="color: rgb(0, 51, 51);"></span></b></div> <div><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);"></span></b><br> <table style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(204, 255, 255);" cellpadding="2" cellspacing="2" height="345" width="521"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">1<b> -<span style="background-color: rgb(255, 204, 153);"><font color="#33cc00">مزرعه علی&gt;</font></span></b></span></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">2 -مزرعه پسند &lt;</span></b></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font color="#33CC00"><b><font size="2">3</font> </b><span style="background-color: rgb(255, 204, 153);"><font size="2"><b>کلبعلی &gt;</b></font></span></font><br></td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">4 - <font size="2">دهکده ویلای اسکی&lt;</font></span></b></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"> <b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">5 -<font color="#009900"> <font color="#3366ff">قاسم آباد&lt;</font></font></span></b></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;" align="center">&nbsp;<font size="3"><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">6 -محمودی&lt;</span></b></font></td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><b><font color="#3333ff">7</font></b><font color="#009900">- </font><span style="background-color: rgb(255, 204, 153);"><font color="#33CC00"><b><a title="" href="http://yazd-sakhvid2.mihanblog.com/" target="">محله بغل&gt;</a></b></font></span></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"> <b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">8 -&nbsp;</span></b></font><span style="background-color: rgb(255, 204, 153);"><font color="#cc0000" size="2"><b><a title="" href="http://morok.mihanblog.com" target="">موروک</a><a title="" href="morok.mihanblog.com" target=""> </a></b></font><font size="3"><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font color="#009900">&gt;</font></span></b></font></span></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">9 - <span style="background-color: rgb(255, 204, 153);"><font color="#009900">راستی &gt;</font></span></span></b></font></td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">10 -<span style="background-color: rgb(255, 204, 153);"> <font color="#33cc00">خسکک&gt; </font></span></span></b></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">11 - <span style="background-color: rgb(255, 204, 153);"><font color="#009900">توده &gt;</font></span></span></b></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">12 - سرچشمه نو&lt; </span></b></font></td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">13 - بازک ارباب &lt;</span></b></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">14 - بازک ملک &lt;</span></b></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">15 - مشعلزار&lt;</span></b></font></td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">16 -<span style="background-color: rgb(255, 204, 153);"> <font color="#009900">استریج&nbsp; &gt;</font></span></span></b></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">17 - نورآباد &lt;</span></b></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">18 - <span style="background-color: rgb(255, 204, 153);">مزرعه خسرو&gt; </span></span></b></font></td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">19 - هورمدک &lt;</span></b></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">20 - </span><span style="background-color: rgb(255, 204, 153);"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font color="#009900">محمود آباد&gt; </font></span></font></span></b></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">21 - رودبزان &lt;</span></b></font></td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">22 <font color="#009900">- <font size="3"><span style="background-color: rgb(255, 204, 153);">قلندری &gt;</span></font></font></span></b></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">23 - محمد اباد&lt;</span></b></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"> </font><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">24 - فرهنگ آباد &lt;</span></b></td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"> <b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">25 - چاه سرخ &lt;</span></b></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">26 - <span style="background-color: rgb(255, 204, 153);"><font color="#009900">باغبید &gt;</font></span></span></b></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="2"><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">27 - جوزستان&lt;<font color="#009900"> &nbsp; <br></font></span></b></font></td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<b><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">28 - حاجی آباد&lt;</font></span></b></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="3"><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">29 - حجت آباد&lt;</span></b></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<font size="2"><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">30- مزرعه حاجی یوسف&lt;</span></b></font></td></tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;<b><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2">31-<span style="background-color: rgb(255, 204, 153);"><font color="#33cc00">حسین آباد &gt;</font></span></font></span></b><font size="2"><b><font color="#ff9966" size="1"><span>(موقعیّت روستا:&nbsp;جنوب شهر نیرکه از نظر تقسیمات کشوری جزء دهستان سخوید میباشد )</span></font><span><span style="color: rgb(0, 0, 255);"></span></span></b></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 102, 255); width: 30%; border-collapse: collapse;">&nbsp;</td></tr></tbody></table><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);"></span></b><br> <div>اطلاعات بیشتر از <a title="" href="http://azsa4340.blogfa.com/" target="">سخوید کلیک کنید</a></div> <div><strong><font color="#cc0000">ارتباط بامدیر وبلاگ از طریق ایمیل:azsayazd@mihanmail.ir</font></strong></div> <div><br></div> <div>کلیپهای&nbsp; جشن میلاد در سخوید 1392/3/24</div> <div>به وبلاگ جشن اعیاد شعبانیه در سخوید &nbsp;<font style="text-align: right;"><a title="" style="text-align: right; font-size: medium;" href="http://yazd-sakhvid7.mihanblog.com/" target=""><b>مراجعه نمائید</b></a> </font><font style="text-align: right;" size="2"><br></font></div></div> <div> <div><br></div><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);"></span></b></div></div></div>